ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου και την παροχή των υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας ή την επίσκεψη στο Δικτυακού μας τόπο.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Οι υπηρεσίες της Clip News αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αναζήτηση των πληροφοριών των συνδρομητών μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ύστερα από αίτηση των συνδρομητών μας για προσωπική και μόνο πληροφόρηση.

2. Η Clip News δεν διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών (αποκομμάτων) που αναζητεί κατά συνέπεια δεν διαθέτει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε/για δημόσια χρήση ή ένθεση.

3. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Clip News υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

4. Η εταιρεία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση σας.

5. Σε καμία απολύτως περίπτωση, οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου ή των υπηρεσιών μας, ευθέως ή εμμέσως, δεν αποτελεί παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

6. Ρητά συμφωνείται με την χρήση των υπηρεσιών μας ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου ή της εταιρία μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την εταιρία μας ή το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

1. Τα αποκόμματα τύπου που αποστέλλονται από την Clip News διατίθενται στους εγγεγραμμένους συνδρομητές μας αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η κάθε πληροφορία που αποστέλλεται από την εταιρία μας φέρει σήμανση της πηγής και δηλώνει τον κάτοχο του πνευματικού δικαιώματος.

2. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμάτων καθώς και οποιοδήποτε γραφικό μέσο (φωτογραφίες, γραφήματα κτλ.) ανήκουν αποκλειστικά στα έντυπα που δημοσιεύουν τις πληροφορίες. Οι υπηρεσίες και οι χρεώσεις της Clip News αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αναζήτηση των πληροφοριών που ύστερα από αίτησή τους κατέθεσαν οι συνδρομητές μας.

3. Σε κάθε έντυπη αναφορά αποσπάσματος ή αναδημοσίευση μέρους των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου και των ηλεκτρονικών μέσων θα πρέπει να αναγράφεται η πηγή του δημοσιεύματος και ο συντάκτης στην περίπτωση που αυτός αναφέρεται.

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ INTERNET

1. Η Clip News παρέχει αποσπάσματα δημοσιευμάτων διαδικτυακών τόπων με διασύνδεση αυτών στο δικτυακό τόπο που δημοσίευσε την πληροφορία. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «links», «hyperlinks» ή διαφημιστικών «banner» ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Η ευθύνη για τη διασύνδεση του συνδρομητή στο Internet αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

2. Η έναρξη της συνδρομής σας γίνεται ύστερα από γραπτή σας αίτηση και αποδοχής αυτής από την εταιρία μας. Η συνδρομή σας εφ΄ όσον υπάρξει επιβεβαίωση από την εταιρία μας ξεκινάει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παραγγελίας σας.

3. Η Clip News φέρει ευθύνη για την ηλεκτρονική αποστολή αποκομμάτων μέχρι την επιβεβαίωση της λήψης ή της επιστροφής στον αποστολέα.

4. Η Clip News δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα στην εκτέλεση της ενημέρωσής σας (απεργίες, κτλ).

5. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διενεργεί ελέγχους με τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων Antivirus. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses). Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για τον έλεγχο των αρχείων που του αποστέλλονται ή την χρήση του διαδυκτικού μας τόπου. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία προερχόμενη από την χρήση των αποσταλμένων αρχείων ή την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

6. Η αποδοχή χρήσης των υπηρεσιών που διαθέτει η Clip News προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αποκομμάτων και υπηρεσιών.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.clipnews.cy που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την Clip News προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Clip News ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους. H Clip News καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

2. Η Clip News παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΈΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Clip News δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Clip News.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. H Clip News δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

5. Η Clip News δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).

6. Η Clip News διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

7. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Clip News ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Clip News ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

8. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter της Clip News για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες έρευνες δημοσιότητας για διάφορους κλάδους και άλλα νέα.

You have Successfully Subscribed!